அவ்வளவு
வலுக்கட்டாயமாக
தலையை வலப்பக்கம் திருப்பிக் கொள்ளாதே
பிறகு
ஒரு நூறு கைகள் ஒன்று கூடி
அதை
இடப்பக்கம் இழுக்கும்
– இசை
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s